การประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 10 ปี การจัดตั้ง สถ.

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๒.๒/ว ๗๓ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  การประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาส ครบรอง ๑๐ ปีการจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดส่วนราชการ ส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดเนื่องในโอกาสครบรอง ๑๐ ปี วันจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   โดยสามารถส่งคำขวัญที่สั้น กะทัดรัด แต่ครอบคลุมภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ที่ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่   รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น