มทร.ล้านนาร่วมกับโยธาไทยเทรนนิ่ง ขอเชิญอบรม“เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 11 กรุงเทพ 29-31 ส.ค. 55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับโยธาไทยเทรนนิ่งจัดอบรมเทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างรุ่นที่ 11
วันที่ 29-31 สิงหาคม 2555   
ณ โรงแรมพระนครแกรนด์วิว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
อบรม  3  วัน ค่าลงทะเบียน  2,700 บาท 
ข้าราชการ อปท.เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่
หรือติดต่อ คุณเปิ้ล โยธาไทย 0813 282 788