สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕

วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๙/๑๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕
กรมส่งเสริมแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานจังหวัดภายในวันที่ ๕ ก.ค.๒๕๕๕  หาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่รายงานให้จังหวัดเพื่อรวบรวมให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้


ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น