ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...

รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...

>> คลิกเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น