ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.๒๕๕๕

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๙๙ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.๒๕๕๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป
สาระสำคัญของระเบียบฯ  "สมาคม" หมายถึง สมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  - อปท.อาจมีรายจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมได้  ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ ๑. สมาคมต้องประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็น อปท.ประเภทเดียวกับ อปท.ที่จะจ่ายค่าบำรุงสมาคมนั้น  และสมาคมมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการส่งเสริมกิจการและการดำเนินงานของ อปท.ที่เป็นสมาชิก ๒. สภา อปท. ได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม   - รายจ่ายค่าบำรุงสมาคมต้องมีจำนวนไม่สูงเกินฐานะการคลังของ อปท.นั้น  - หาก อปท.เป็นสมาชิกของสมาคมก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และมีการจ่ายเงินค่าบำรุงไปก่อนแล้ว (สมาคม และงบประมาณต้องมีลักษณะถูกต้องตามที่ระเบียบนี้กำหนด) ให้รายจ่ายที่จ่ายไปแล้วดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่จ่ายได้ตามระเบียบนี้  - เงินค่าบำรุงสมาคมที่ค้างจ่าย ให้จ่ายได้ตามระเบียบนี้   รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น