มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น


หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๙๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งการประกาศใช้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๕๕
(ประกาศ ก.จ, ก.ท, และ ก.อบต.)  ทั้งนี้  หากการประการศรับสมัครสอบแข่งขันที่ได้ดำเนินการก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้คงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ   รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น