แจ้งข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๗๗๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตอบข้อหารือจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหารือว่า เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ตลอดจนเงินตอบแทนอื่น ในรายจ่ายเพื่อจัดการศึกษาของพนักงานเทศบาลที่เดิมจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑ จะต้องนำมาคำนวณรวมกับค่าใช้จ่ายของพนักงานเทศบาล ซึ่งต้องตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หรือไม่ หากเกินร้อยละ ๔๐ จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร และกรณีเทศบาลดำเนินการเดินรถประจำทาง ซึ่งเป็นกิจการเทศพาณิชย์ และได้กำหนดกรอบอัตราพนักงานจ้างขึ้นใหม่นั้น เงินเดือนหรือค่าตอบแทนพนักงานจ้างในกรณีนี้ ต้องนำมาคำนวณกับเงินเดือนค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลหรือไม่  กรมฯ ได้ตอบข้อหารือว่า การจ่ายเงินดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างที่จ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนหรือเงินกู้อื่นใดนั้น จะกำหนดสูงกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ได้ ทั้งนีเป็นไปตามนัย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๕  สำหรับกิจการเดินรถประจำทาง เงินเดือนหรือค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต้องนำมาคำนวณกับเงินเดือนค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลด้วย  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น