คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาในหัวข้อทางวิศวกรรมโยธา  28 กรกฎาคม - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาในหัวข้อทางวิศวกรรมโยธา โดย คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียง
ทุกวันเสาร์ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (ห้อง 1302)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://yotathai.box.com/s/03f5e592b4ae8cc6da64