งาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕"

หนังสือ ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๘๔๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เรื่อง งาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕" 
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕  ในระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ  ห้องชาเลนเจอร์ ๒ อิมแพค ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศึกษา  จึงประสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อพิจารณาเข้าร่วมงานมหกรรมดังกล่าว   คลิกเพื่อดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น