ขอหารือการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกระทรวง ทบวง กรม ในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล

หนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง  ขอหารือการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกระทรวง ทบวง กรม ในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
ด้วย ก.อบต. ได้มีมติตอบข้อหารือของจังหวัดพะเยา กรณีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลจะสามารถประเมินพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งโดยมิต้องเรียงลำดับที่จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือไม่   ซึ่ง ก.อบต.ได้ตอบข้อหารือว่า การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งโดยมิได้เรียงลำดับที่จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากไม่ชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด   รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น