ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการจ้างผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว

หนังสือที่ กค ๐๔๒๘/ว ๒๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการจ้างผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รมบัญชีกลาง แจ้งเวียนซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) กรณีการจ้างผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งส่วนราชการจะต้องส่งหนังสือขอทำความตกลงพร้อมเอกสารประกอบพิจารณาอย่างช้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ก่อนวันที่เริ่มจ้างให้ปฏิบัติงาน  ถ้าไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด  หากมีปัญหาในการเบิกจ่ายเงิน ส่วนราชการจะต้องรับผิดชอบ  รายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง