ขอความร่วมมือประกาศนโยบายกีฬาต้านยาเสพติดปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๗๔๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  ขอความร่วมมือประกาศนโยบายกีฬาต้านยาเสพติดปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขอความร่วมมือให้ อปท.ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น  โดยให้ดำเนินการดังนี้
๑. สนับสนุนประกาศนโยบายกีฬาต้านยาเสพติด ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ โดยขอให้ อปท.ที่จะจัดงานกีฬาระดับตำบล พิจารณาดำเนินการ (๑)ติดป้ายรณรงค์ "กีฬาต้านยาเสพติด ปลอดเหลาเบียร์" ภายในสถานที่จัดงาน (๒) ห้ามไม่ให้มีการจัดเลี้ยงด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ (๓) ห้ามใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นของรางวัล  ๒. กวดขันสถานประกอบการและร้านค้าต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด
รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น