การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เสียชีวิตในระหว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ

หนังสือ ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๗๓๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เสียชีวิตในระหว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ด้วยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง หารือเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตในระหว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้เบิกจ่ายเบี้ยยัชีพผู้สูงอายุเนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ (ช่วงการจ่ายอัตราขั้นบันได) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีความเห็นต่อข้อหารือดังกล่าวว่า การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมไม่เพียงพอที่จะนำมาจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ประกอบกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ไม่สามารถประกาศใช้ได้ทันตามเวลาที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ และบางพื้นที่เกิดเหตุภัยพิบัติจึงต้องนำเงินไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก่อน ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวเป็นสิทธิของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในช่วงที่มีชีวิตอยู่ และเพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในแนวทางเดียวกันและไม่กระทบสิทธิของผู้สูงอายุ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ที่ไม่สามารถจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วยเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดำเนินการตรวจสอบสิทธิของผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพก่อนที่จะเสียชีวิต และให้เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตไปแล้วเท่ากับเดือนที่ผู้สุงอายุยังมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ   รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>> ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น