แก้ไขหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งสำหรับปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล)

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  แก้ไขหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล)
ด้วย ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนการกำหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ ในการพิจารณาเลื่อนระดับในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์มาเป็นการนับขั้นเงินเดือนตามอันดับขั้นแทน   รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>> ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น