แจ้งเร่งรัดการขอคืนเงินค่าปรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๓๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เรื่อง แจ้งเร่งรัดการขอคืนเงินค่าปรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์ขอคืนเงินค่าปรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  ตรวจสอบและเร่งรัดการขอเงินเงินค่าปรับดังกล่าว ซึ่งหากดำเนินการล่าช้าจะเกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี   โดยให้ส่งเรื่องการขอคืนเงินค่าปรับพร้อมเอกสาร ผ่านจังหวัดถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๑ ก.ค.๕๕

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น