แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๗๓ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง  แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
ด้วยคณะกรรมการค่าจ้าง ได้มีประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒ พ.ย.๕๔ มีมติกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้น และห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๕๕ เป็นต้นไป   คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ จึงกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการถือปฏิบัติในกรณีที่คณะกรรมการค่าจ้าง ได้ประกาศให้ท้องที่จังหวัดต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นภายหลังที่สัญญาจ้างของส่วนราชการมีผลใช้บังคับ หากผู้รับจ้างร้องขอปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างของพนักงานตามสัญญา ในส่วนที่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าว กรณีให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะเป็นผู้พิจารณาแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ทำไว้แล้ว  โดยให้ส่วนราชการปฏิบัติดังนี้
๑. การใช้ดุลพินิจว่าการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงใดจะถือว่าเป็นกรณีที่ไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ หรือกรณีที่จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการหรือไม่ นั้น ให้พิจารณาจากเหตุผลข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมประกอบการพิจารณาด้วย
๒. กรณีการเพิ่มวงเงิน ให้ส่วนราชการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ รือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง