การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ ๖

ตามที่ได้มีข้อสอบถามกรณี อบจ., เทศบาล และ อบต. ได้กำหนดตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายระดับ ๗ จะสามารถกำหนดตำแหน่่งหัวหน้างาน ระดับ ๖ ในสายงานนักบริหารงาน... ตามสายงานหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายได้หรือไม่ นั้น กจ., ก.ท. และ ก.อบต.จึงแจ้งมติตอบข้อสอบถามกรณีดังกล่าว   รายละเอียดปรากฎตามหนังสือ ดังนี้
- กรณี อบจ. (หนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๙๙ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค.๕๕)
- กรณีเทศบาล และเมืองพัทยา (หนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค.๕๕)
- กรณี อบต.  (หนังสือที่ มท  ๐๘๐๙.๒/ว ๑๐๑ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค.๕๕)

ข้อมูลจาก: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น