ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม

หนังสือ ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๘๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม
นื่องจากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณซึ่งเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อม มายังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก เช่น โครงการจัดหาเตาเผาขยะปลอดมลพิษ  โครงการขอรับการสนับสนุนรถจัดเก็บขยะ เป็นต้น   ดังนั้น เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอแจ้งให้ อปท. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดก่อน เพื่อให้จังหวัดเป็นผู้ประสานการดำเนินการในลำดับต่อไป  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น