การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เรื่อง การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ด้วยปรากฎว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุเป็นครูเทศบาล ผู้ที่สอบคัดเลือกได้แต่ยังไม่มีตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง  ให้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นระยะเวลา ๒ ปี ต่อมา อปท.ดังกล่าวได้รับการจัดสรรอัตราตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเพิ่ม ทำให้มีตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กว่างใน อปท.นั้น แต่ อปท.ไม่บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กในตำแหน่งว่างดังกล่าวจากบัญชีที่ขึ้นไว้ และยังไม่หมดอายุ กลับไปยกเลิกบัญชีดังกล่าว และดำเนินการคัดเลือกใหม่ ทำให้มีการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้ เนื่องจากถูกยกเลิกบัญชี  เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จึงแจ้งวินิจฉัยแนวทางปฏิบัติกรณีดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติ   รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น