คู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภค โดยกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

คู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภค โดยกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

เป็นคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภค ปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2551 ปรับปรุงจากคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภคปี 2544 ตามมติคณะกรรมการประสานงานด้านสาธารณูปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับอำนวยการ (ปสอ.)

ดูและ Download https://yotathai.box.com/s/4c1d154e530df025e5bc

ที่มาข้อมูล เว็บ tumcivil.com  http://www.tumcivil.com/FLB/BKK/bangkok_construction_manual.pdf