การปรับอัตราค่่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๗๓ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่ววันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ รวมทั้งกำหนดเงินเพิ่มให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>> ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้
เอกสารแนบ ประกอบด้วย  ๑. บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๕๕  ๒. บัญชีเงินเพิ่มสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ก่อนวันที่ ๑ ม.ค.๕๕    ๓. บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๕๕  ๔. บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๕๕

>> ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง