ภาพบรรยากาศอบรม 2 โครงการ Multiframe 4D และ AutoCAD Architecture 6-10 ส.ค. 55 ที่ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ โยธาไทยเทรนนิ่ง จัดอบรม 2 โครงการ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
1. โครงการอบรม "การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4Dรุ่นที่ 5
วิทยากร อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
2. โึีครงการอบรม การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม AutoCAD Architecture” รุ่นที่ 7
วิทยากร อ.จุ๊บ บรรยวัสถ์ รุ่งมี 
ชมภาพบรรยากาศการอบรมได้ ที่นี่