การให้บริการทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง

หนังสือ ที่ มท ๐๘๙๒.๒/ว ๑๙๓๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง  การให้บริการทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง
ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบวัสดุ และหน่วยทดสอบวัสดุครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นศูนย์ทดสอบวัสดุ จำนวน ๑๔ ศูนย์ (ในกรุงเทพฯ และในภูมิภาค จำนวน ๑๓ จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ สิงห์บุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา จันทบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี สกลนคร อุดรธานี พิษณุโลก และพะเยา)  โดยสามารถให้บริการทดสอบวัสดุในระดับพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประกอบการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน เช่น คอนกรีต หินทราย จนถึงการทดสอบวัสดุในระดับสูงที่มีความยุ่งยากซับซ้อน  ส่วน ๖๓ จังหวัดที่เหลือ ได้จัดตั้งเป็นหน่วยทดสอบวัสดุ ให้บริการทดสอบวัสดุในระดับพื้นฐานที่จำเป็น โดยถ้าต้องการขอรับบริการ หรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือกองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง  โทร ๐๒ ๒๙๙ ๔๔๓๐     จึงประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ เพื่อสามารถเข้าไปรับบริการทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างดังกล่าวได้
>> ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น