การจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งแรงดันสูงและพัสดุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๕๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕  เรื่อง การจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งแรงดันสูงและพัสดุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงผงเคมีชนิดแห้งแรงดันสูง ขนาด ๓๐๐ ปอนด์ ชนิดติดตั้งในชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง พบว่า เครื่องดับเพลิงฯ แรงดันสูง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือไม่มีมาตรฐานใด ๆ รับรอง อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือชุมชนในวงกว้าง  กระทรวงมหาดไทย จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อพัสดุดังกล่าว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>> ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น