วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล เพิ่มเติม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ ๙๑๖๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล เพิ่มเติม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย : ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
ามที่สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น  เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล สอดคล้องกับข้าราชการพลเรือน  ก.อบต. จึงมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบล เพิ่มเติม  โดยให้คำนึงถึงระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

เว็บบอร์ดโยธาไทย

เว็บบอร์ดโยธาไทย - ประกาศโอนย้ายงานราชการ

ข่าวสอบงานราชการ

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้างรายเดือนประกอบการคำนวณราคากลาง

[กรุงเทพ] [กลาง] [อีสาน] [เหนือ] [ใต้]

Yotathai Facebook

ข่าวสารคนท้องถิ่น

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ข่าวสารวงการช่าง

Loading...
Loading...
เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
ผมตั้งสัตย์ไว้ว่า
ผมเป็นวิศวกรระดับรากหญ้า เป็นข้าของแผ่นดิน
แม้นจะไม่ใช่วิศวกรแถวหน้าของประเทศ
แต่ก็เป็นวิศวกรแนวหน้า
ที่กล้าออกมาพูดเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องง่าย

ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก วิศวกรระดับรากหญ้า

ข่าว - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์