การกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล เพิ่มเติม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ ๙๑๖๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล เพิ่มเติม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย : ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
ามที่สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น  เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล สอดคล้องกับข้าราชการพลเรือน  ก.อบต. จึงมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบล เพิ่มเติม  โดยให้คำนึงถึงระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น