การกำหนดหลักเกณฑ์การลาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพิ่มเติม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ ๙๑๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑ์การลาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพิ่มเติม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย  : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
ามที่สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น  ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์การลาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สอดคล้องกับข้าราชการพลเรือน  ก.จ. จึงมีมติเห็นชอบให้แจ้งคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) พิจารณาประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติม โดยให้คำนึงถึงระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้

>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก  : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น