หารือการกำหนดตำแหน่งบริหาร กรณีเทศบาลได้ปรับขนาดเป็นเทศบาลขนาดกลาง

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕  เรื่อง หารือการกำหนดตำแหน่งบริหาร กรณีเทศบาลได้ปรับขนาดเป็นเทศบาลขนาดกลาง
นักงาน ก.ท. ได้แจ้งเวียนการตอบข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งบริหารกรณีเทศบาลได้ปรับขนาดเป็นเทศบาลขนาดกลาง ซึ่งมีผลทำให้ต้องมีการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี กรณีจังหวัดมหาสารคามได้ขอหารือว่า ตามโครงสร้างส่วนราชการมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการภายใน (ผ่าย) อย่างน้อย ๒ ฝ่าย แต่เทศบาลไม่มีความพร้อมด้านภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล และปริมาณงานที่จะขอกำหนดตำแหน่งบริหาร จะสามารถขอกำหนดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายภายหลังได้หรือไม่ เนื่องจากในห้วงที่เทศบาลขอปรับเป็นขนาดกลางนั้น ไม่ได้วิเคราะห์ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณคุณภาพงาน และฐานะทางการคลัง การกำหนดตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ฝ่าย ให้ถือเป็นการกำหนดตำแหน่งบริหารเหมือนตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือไม่ อย่างไร และการกำหนดตำแหน่งบริหาร (หัวหน้าฝ่าย) ก.ท.จ.จะต้องมีการวิเคราะห์ตามลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และฐานะทางการคลังก่อนจึงจะกำหนดตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ตามโครงสร้างส่วนราชการ ใช่หรือไม่ อย่างไร   สำนักงาน ก.ท. ได้ตอบข้อหารือดังกล่าว  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้ 

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น