การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๙๙๑ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง  การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพฯ ได้ปิดระบบการบันทึกข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ แล้ว และตามระเบียบฯ ได้กำหนดให้ อปท.ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลรองรับการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้สอดคล้องตรงตามข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบัน  จึงแจ้งให้เทศบาล/อบต.  ให้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  เฉพาะในส่วนของข้อมูล ดังต่อไปนี้
๑. หมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ
๒. สถานะการมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเงิน
๓. จำหน่วยรายชื่อบุคคลที่ได้ย้ายออกนอกพื้นที่

>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น