การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๐๕๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๗๓๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในข้อ ๑ ที่กำหนดว่า "...โดยให้หมายเหตุแนบท้ายประกาศการรับสมัครว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งเฉพาะผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เท่านั้น"  นั้น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอแจ้งเพิ่มเติม ข้อความดังกล่าว กรณีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ให้หมายความรวมถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕    จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น