ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๖๕ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี

สิ่งที่ส่งมาด้วย : ๑.ตัวอย่างโครงสร้างของส่วนราชการ
.คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
ามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กำหนดประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรอบระยะเวลา ๔ ปี โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครบรอบการใช้แผนพนักงานจ้าง ๔ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕) ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี แบบอย่างเดียวกัน ประกอบการเป็นการพิจารณาถึงการใช้กำลังคนในภาพรวม ให้มีความเหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนที่จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก  : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น