หารืออำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัด เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณอุดหนุนโครงการเกี่ยวกับการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๖๙ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง  หารืออำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัด
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอบข้อหารือของจังหวัดเลย ซึ่งหารือว่า ส่วนราชการต่าง ๆ ได้จัดทำโครงการในลักษณะการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรของ อปท. ผู้นำชุมชน และประชาชน เช่น โครงการอบรมพัฒนาความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้นำชุมชน โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และโครงการแข่งขันกีฬาสีของนักเรียนในโรงเรียน  ซึ่งจังหวัดเลยมีความเห็นว่า โครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจัดอบรมพัฒนาความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม โดยมีเป้้าหมายเพื่อนำบทเรียนความสำเร็จไปปรับใช้ในพื้นที่ ถือเป็นการศึกษาเรียนรู้ ดังนั้น โครงการดังกล่าวถือเป้นภารกิจด้านการศึกษา และหากไม่เกินร้อยละที่กำหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณอุดหนุนโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัด   จึงขอหารือว่า ความเห็นของจังหวัดถูกต้องหรือไม่ นั้น   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตอบข้อหารือว่า การให้การสนับสนุนงบประมาณในภารกิจด้านการศึกษาแก่หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน จะต้องพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ ซึ่งหมายความรวมถึง การศึกษาภาคบังคับ หรือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง คือ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ โรงเรียนต่าง ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น และรวมถึงโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ดังนั้น การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ไม่มีหน้าที่จัดการศึกษาโดยตรง จึงมิใช่ภารกิจด้านการศึกษา เมื่อเป็นภารกิจอื่นที่ไม่ใช่เรื่องการศึกษา และการสาธารณสุขแล้ว แต่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  โดยต้องขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการอำนวยการฯ ระดับจังหวัด
>> ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น