การกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานเทศบาล เพิ่มเติม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/๙๑๖๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานเทศบาล เพิ่มเติม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย  : ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
ามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น  เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานเทศบาล สอดคล้องกับข้าราชการพลเรือน และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่ว คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) จึงมีมติเห็นชอบให้แจ้งคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของพนักงานเทศบาล เพิ่มเติม โดยให้คำนึงถึงระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น