การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตรมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๙

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๒๐๙๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕  เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๙
ด้วยปรากฎว่าปัจจุบัน มีส่วนราชการต่าง ๆ มีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณามาจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาทำการตามสัญญาแล้ว ส่วนราชการจะพิจารณางดหรือลดค่าปรับ จะต้องเป็นเหตุอุปสรรคที่มีส่วนสัมพันธ์กับการส่งมอบสิ่งของหรืองานจ้างตามสัญญาหรือข้อตกลงและส่งผลกระทบโดยตรงที่ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานจ้างได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาหรือไม่   คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)  จึงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ ในการพิจารณางดหรือลดปรับให้แก่คู่สัญญาด้วยเหตุตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๙  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น