การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๒๐๘๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘
ด้วยปรากฎว่าปัจจุบัน มีส่วนราชการต่าง ๆ มีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘ ซึ่งกำหนดว่า "ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่ คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น"   คณะกรรมการว่าด้วยการพัสุ (กวพ.) จึงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังกล่าว เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>> ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น