การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๐๓๘ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เรื่อง การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสท.)
ามที่สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้จัดส่งประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕  โดยประกาศดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่ และกำหนดให้หน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสท.) ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ดำเนินการสอบแข่งขันแทน นั้น   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันดังกล่าว จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่าง และมีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน ส่งคำร้องโดยให้ระบุชื่อตำแหน่ง และอัตราที่ประสงค์ให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน ตามแบบคำร้อง  โดยส่งให้จังหวัด (เพื่อรวบรวมข้อมูลการร้องขอดังกล่าวในภาพรวมของทั้งจังหวัด)  และจังหวัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น