ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๒๑๖๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐานการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕
ด้วยปรากฎว่า มีส่วนราชการต่าง ๆ มีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ นำมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย นำมาตรการนี้ไปใช้บังคับในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ โดยอนุโลม นั้น  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) จึงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวกับผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ในกรณีต่าง ๆ  ดังรายละเอียดที่ปรากฎในหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น