ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๐๔๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕   โดยมีรายละเอียดแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยสรุปดังนี้
๑. การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ๒. การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ค้างจ่าย และส่งเงิน  ๓. การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ กรณีมีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ๔. การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล  ๕. การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ กรณีจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  ๖. วิธีการนำส่งเงิน

>> ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น