การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคารขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้งในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว  ๒๑๐๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา
นื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีข้อเสนอแนะ เรื่อง การป้องกันการทุจริตจากการใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.)ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาในการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีพฤติกรรมที่ชี้ให้เห็นถึงการทุจริตโดยมีการสมยอมกัน ในการเสนอราคา ซึ่งทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริง  กวพ.อ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบฯ ตามหัวข้อดังนี้
๑. แนวปฏิบัติการกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid)
๒. การให้สังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าเสนอราคาแต่ละรายว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายการสมยอมในการเสนอราคาหรือไม่ หากพบว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายสมยอมกันในการเสนอราคา ไม่มีการแข่งขันกันอย่างแท้จริง ให้หัวหน้าหน่วยงานฯ ใช้ดุลยพินิจยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวได้
๓. กรณีที่ปรากฎว่า มีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐(๑๐) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ยกเลิกการดำเนินการทั้งหมดแล้วเริ่มดำเนินการใหม่หรือจะขออนุมัติจาก กวพ.อ.ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีอื่นก็ได้
รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น