Standard Price มาตรฐาน ราคาวัสดุก่อสร้าง และ ค่าแรง โดยเครือซีเมนต์ไทย

Standard Price มาตรฐาน ราคาวัสดุก่อสร้าง และ ค่าแรง โดยเครือซีเมนต์ไทย

มีทั้งค่าแรงก่อสร้างและราคาวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างอาคาร
ในการนำไปใช้ในการคิดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ มีสิ่งที่ต้องพิจารณาดังนี้
--> ค่าแรง ถ้าหลักเกณฑ์ราคากลางไม่มีก็สามารถใช้ได้ครับ 
--> ค่าวัสดุ สามารถใช้ได้ในฐานะราคาสืบ ถ้าอันไหนพาณิชย์จังหวัดมีและถูกกว่าต้องใช้พาณิชย์จังหวัด
http://www.scgexperience.co.th/th/home_service/standard_list.aspx?page=1