ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม "การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสำหรับช่างท้องถิ่น" 3-7 กันยายน 2555 ที่ เชียงใหม่


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบโครงสร้างสำหรับช่างท้องถิ่น” รุ่นที่ 17 วันที่ 3-7 กันยายน 2555 โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่ 
วิทยากร อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ดูภาพกิจกรรมการฝึกอบรม  คลิกที่นี่ 
สนใจอบรมหลากหลายโครงการกับโยธาไทย 
ดูรายละเอียดได้ที่
www.yotathai-training.com