การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๕

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๒๖๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๕
ามที่ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ แล้วแต่กรณี นั้น  เนื่องจากมีบางจังหวัดแจ้งว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพดังกล่าวโดยใช้งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ได้และยังไม่มีแนวทางปฏิบัติกรณีดังกล่าว นั้น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงแจ้งว่า การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศฯ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังไป ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งให้ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างฯ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากประกาศดังกล่าวออกเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ดังนั้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสามารถเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕   โดยขั้นตอนและการปฏิบัติ ปรากฎตามตามหนังสือนี้
>> ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น