ระเบียบว่าดวยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๒๓๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕  โดยในระเบียบได้แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่างการลาของลูกจ้างของส่วนราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างการลาของข้าราชการ  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น