หารือการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช)

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๕  เรื่อง  หารือการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช)
ด้วย ก.อบต. แจ้งแนวทางพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งต่อมามีคุณสมบัติตามที่ ก.อบต.กำหนดให้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  โดยให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. กรณีพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งในสายงานวิศวกรโยธา ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทสามัญฯ ให้ผู้นั้นดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธา ประเภททั่วไปในระดับ "๗ ว หรือระดับ ๘ ว" หากต่อมาผู้นั้นได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทสามัญฯ ก็ให้ปรับตำแหน่งนั้นจาก "ว" เป็น "วช" ได้ โดยไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ปริมาณงาน คุณภาพงานและจัดทำผลงานอีก  สำหรับการได้รับเงินประจำตำแหน่งให้นำแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิมาใช้โดยอนุโลม
๒. กรณีพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะในสายงานอื่น ที่คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งใน ๒ ลักษณะเช่นเดียวกับตำแหน่งสายงานวิศวกรโยธา กล่าวคือ ตำแหน่งในระดับเดียวกันมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้รับหรือไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการพิจารณาข้อ ๑.

>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้
 
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น