มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก กรณีพิเศษ
ด้วย คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ  ซึ่ง สำนักงาน ก.อบต. ได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว   รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>> ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น