การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารงานทั่วไป กรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานเคยดำรงตำแหน่งต่างสายงานมาก่อน

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารงานทั่วไป กรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานเคยดำรงตำแหน่งต่างสายงานมาก่อน
ามที่ ก.จ. ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดสายงานที่เทียบเท่ากับสายงานนักบริหารงานทั่วไป ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ได้แก่ สายงานนักบริหารงานนโยบายและแผนและสายงานนักบริหารงานการคลัง ทั้งนี้ ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งหรือสมัครคัดเลือกในสายงานนักบริหารงานทั่วไปจะต้องมีองค์ประกอบอื่นเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนดครบถ้วนด้วย แต่ไม่อาจนำระยะยเวลาการดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปมานับรวมเป็นระยะเวลาดำรงตำแหน่งนักบริหารงานนโยบายและแผน และนักบริหารงานการคลังได้เนื่องจากเป็นสายงานเฉพาะด้าน นั้น  สำนักงาน ก.จ. ได้มีการพิจารณาทบทวนการกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารงานทั่วไป เพื่อให้มาตรฐานการเทียบตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น