ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๒๒๕๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ด้วยสำนักงบประมาณได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ที่กำหนดไว้เดิมให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้น จึงยกเลิกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้เดิม (ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๔)
>> ดูหรือดาวน์โหลดราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น