การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติม

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๓๕๗ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติม
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการพิจารณาอนุมัติให้ อปท.โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการในแต่ละ อปท. โดยไม่กระทบวัตถุประสงค์และวงเงิน และการพิจารณาอนุมัติให้ อปท.ใช้เงินเหลือจ่าย โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น  เนื่องจากมี อปท.มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ ดังนั้น จึงมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มเติม ดังนี้
๑. กรณี อปท.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่ เฉพาะกรณีโครงการที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว หรือสถานที่เดิมไม่สามารถดำเนินการได้ โดยยังคงวัตถุประสงค์และ อปท.เดิม
๒. การมอบอำนาจตามข้อ ๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เท่านั้น
รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้

>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น