ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๒๔๐๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา
ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารพัสดุของส่วนราชการพบว่า ส่วนราชการบางแห่งมีการกำหนดอัตราค่าขายเอกสารประกวดราคาโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเฉพาะที่ทางราชการต้องเสียไปในการจัดทำสำเนาเอกสารประกวดราคาเท่านั้น แต่ได้นำเอาค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการจ้างสำรวจออกแบบ และค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมมารวมด้วย ทำให้มีราคาสูงขึ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๔๖ วรรคสาม ที่กำหนดไว้ว่า "ในกรณีที่มีการขาย ให้กำหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ทางราชการต้องเสียไปในการจัดทำสำเนาเอกสารประกวดราคานั้น"  ซึ่งหมายความว่า ส่วนราชการต้องกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ทางราชการต้องเสียไปในการจัดทำสำเนาเอกสารประกวดราคานั้น และหมายความรวมถึง ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งสำเนาเอกสารประกวดราคาโดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่ส่วนราชการได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างสำรวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ ส่วนราชการต้องไม่มีการแสวงหากำไรจากการขายเอกสารประกวดราคาดังกล่าวได้  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น