การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๒๔๐๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.)  ได้ยกเลิกหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๕๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้าง และการคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้เสนอราคา ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในบางกรณี ทำให้เกิดการร้องเรียนเป็นจำนวนมาก   เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้องและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน กวพ.อ. จึงยกเลิกหนังสือฉบับดังกล่าว และซักซ้อมความเข้าใจให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติเกี่ยวกับการกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างและการคือหลักประกันซองใหม่    รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น