ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555
เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

เอามาเผยแพร่ซ้ำอีกครั้งครับเพราะเป็นเรื่องสำคัญ ตามกฎหมาย ปปช. หน่วยงานต้องเผยแพร่ราคากลาง ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานตัวเองและเว็บกรมบัญชีกลาง

ดูหนังสือสั่งการ

ดูคู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้าง